احمد پیشگاه‌ زاده

معاون فناوری اطلاعات

 • پست الکترونیکی:pishgah@sayancard.ir
 • تلفن:02123762029

محمدعلی کاشانی مقدم

معاون مالی و اداری

 • پست الکترونیکی:kashani-m@sayancard.ir
 • تلفن:0212376113

حسین افشار

مدیر خدمات و پشتیبانی

 • پست الکترونیکی:afshar-h@sayancard.ir
 • تلفن:0212376111

رسول حسین‌زاده‌کلشتری

معاون توسعه کسب و کار

 • پست الکترونیکی:hoseinzadeh-rasool@sayancard.ir
 • تلفن:02123762152

رضا صفری

مدیر زیرساخت وسخت افزار

 • پست الکترونیکی:safari-reza@sayancard.ir
 • تلفن:02123762111

سید ابوالقاسم موسوی

مدیر امور مشتریان

 • پست الکترونیکی:Mousavi-Abolghasem@sayancard.ir
 • تلفن:0212376186

بهروز پورولی

مدیر امور نمایندگان

 • پست الکترونیکی:pourvali-behrooz@sayancard.ir
 • تلفن:0212376109

فاطمه جهاندار

مدیر حوزه مدیریت و روابط عمومی

 • پست الکترونیکی:Jahandar-Fatemeh@sayancard.ir
 • تلفن:02123762040

محمد حسن آقا بزرگ

مدیر مالی و بودجه

 • پست الکترونیکی:Aghabozorg-MohammadHasan@sayancard.ir
 • تلفن:0212376114

حسین علی‌نژاد

سرپرست امنیت

 • پست الکترونیکی:alinezhad-h@sayancard.ir
 • تلفن:02123762290

زهرا یعقوبی

سرپرست امورحقوقی

 • پست الکترونیکی:yaghobi-z@sayancard.ir
 • تلفن:0212376139

شهلا قادری

سرپرست طرح ریزی راهبردی

 • پست الکترونیکی:ghaderi-shahla@sayancard.ir
 • تلفن:0212376132